Bugün Mübârek Hicrî Yılbaşı

haber utrecht1 MUHARREM 1435, 04 KASIM 2013 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI

Muharrem ayı ile başlayan hicri yılın insanların seneye hayırla başlaması için bir fırsattır “Hicri sene iyi bir niyet ve hüsn-ü akıbet için önem arz ediyor.”

Hayatı düzen ve istikamete sokmak, dini yaşantıyı rayına oturtmak için bu tür başlangıçların fırsattır. “Hicri yılbaşında bu senenin hayırlara vesile olması, daha güzel yaşanabilir dünya için ve çevremizdeki Müslümanlar için yılın başlangıcı ve sonunun hayırlı olması için dua edilebilir.” Muharrem ayının Kur’an-ı Kerim’de belirtilen Zilkade, Zilhicce ve Recep gibi haram aylardan biridir, bu aylarda tartışmaların, savaşların, insanlar arasındaki çekişmelerin, küçük büyük düşmanlıkların kaldırılması gerekir. Peygamber Efendimiz’in (sas) Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicretinin başlangıç kabul edildiği tarihe ‘Hicri Yılbaşı’ deniyor.

Hicri takvim, Hz. Ömer döneminde Efendimiz’in hicreti esas alınarak oluşturuluyor.

HİCRÎ YILBAŞI DUÂSI

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:
“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya’nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”

Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî’den menkûldür ki: “Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

Duânın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir. Mümkün mertebe, duâyı, doğru olarak Arabî aslından, orijinalinden okumalıdır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Meâli ise şöyledir: “Besmele”, “hamdele” ve “salvele”den sonra, “Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var].”

“Nüzhetü’l-mecâlis” kitâbında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytân: “Biz bu kişiden ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.

Related Posts

Send this to a friend